ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ กรณีการขออาชญาบัตรพิเศษและประทานบัตร

ประกาศ กพร. เรื่อง การกำหนดส่วนลดสำหรับใช้คำนวณผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐกรณีการขออาชญาบัตรพิเศษ การขอประทานบัตร และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐกรณีการขออาชญาบัตรพิเศษ การขอประทานบัตร และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ กรณีการขอประทานบัตร
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ กรณีการขออาชญาบัตรพิเศษ
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513