ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พ.ศ. 2566
วันที่ปรับปรุง: 16/08/2566
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17/7/66]
วันที่ปรับปรุง: 16/08/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (วิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำตรายาง จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ปรับปรุง: 09/11/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างที่ปรึกษา)

ประกาศผลการประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศประกวดราคา/สอบราคา

สัญญา

ประกาศการขายทอดตลาด

ประกาศราคากลาง

ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง และร่างขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายใน กพร. อำเภอพระประแดง [26/07/2566]
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513