ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ด้านบริการวิเคราะห์

คำขอรับบริการตรวจสอบทางฟิสิกส์ (แบบคำขอ ท.๖ (๑))
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
คำขอรับบริการวิเคราะห์ทางเคมี (แบบคำขอ ท.๖ (๒))
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
คำขอรับบริการตรวจสอบคุณสมบัติทางเซรามิก (แบบคำขอ ท.๖ (๔))
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513

การขออนุญาตประกอบโลหกรรม

หนังสือแต่งตั้งยินยอมการเป็นวิศวกรควบคุมการประกอบการโลหกรรม
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
บันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหกรรม
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513

สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่

แนวทางการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไข
วันที่ปรับปรุง: 24/07/2566

แต่งแร่และใช้ประโยชน์จากแร่

รายงานการแต่งแร่ประจำเดือน
วันที่ปรับปรุง: 16/03/2566

แบบใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560

ใบอนุญาตร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน ตามมาตรา60 (แบบแร่ 11)
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป ตามมาตรา104 (แบบแร่ 10)
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ใบอนุญาตนาแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป ตามมาตรา104 (แบบแร่ 9)
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ใบอนุญาตครอบครองแร่ (แบบแร่ 8)
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ ตามมาตรา 99 (แบบแร่ 7)
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ใบอนุญาตซื้อแร่ ตามมาตรา 99 (แบบแร่ 6)
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ใบอนุญาตขนแร่ ตามมาตรา 99 (แบบแร่ 5)
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ตามมาตรา 111 (แบบแร่ 4)
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ใบอนุญาตแต่งแร่ ตามมาตรา106 (แบบแร่ 3)
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513

แบบคำขอ ตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มสารสนเทศ กพร.

แบบฟอร์ม ยกเลิกสิทธิผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ กพร.
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
แบบฟอร์ม ลงทะเบียนขอใช้งาน เปลี่ยนแปลงสิทธิระบบงานสารสนเทศ กพร.
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513