ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

ข้อมูลบริการประชาชน

หลักเกณฑ์และขั้นตอนงานอนุญาตต่างๆ

การอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โม่ บด หรือย่อยหิน
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การขออนุญาตประกอบกิจการ / ขยายโรงงาน โม่ บด หรือย่อยหิน
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การขออนุญาตรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โม่ บด หรือย่อยหิน
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การขออนุญาตขยายระยะเวลาประกอบกิจการโรงงาน โม่ บด หรือย่อยหิน
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การออกใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร (ยิปซัม)
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ขั้นตอนดำเนินการออกใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร(แร่อื่นๆ)
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ขั้นตอนดำเนินการออกใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร(ยิปซัม)
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ การออกใบอนุญาตนำแร่เข้าในราชอาณาจักร
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การขออนุญาตนำแร่เข้าในราชอาณาจักร(ท่ากรุงเทพฯ)
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ใบอนุญาตขนแร่
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ใบอนุญาตซื้อแร่
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประทานบัตร
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่และอาชณาบัตรพิเศษ
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
โลหกรรม
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ใบอนุญาตแต่งแร่
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513

คุณลักษณะของแร่ ตามมาตรฐานการใช้งานและมาตรฐานการซื้อขายแร่ในตลาดแร่

คุณลักษณะของแร่ ตามมาตรฐานการใช้งานและมาตรฐานการซื้อขายแร่ในตลาดแร่
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513