ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

การทำเหมือง

ประกาศ กพร. เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการเหมืองแร่ที่ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การจัดทำแนวพื้นที่กันชนการทำหมือง / การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนสำหรับการทำเหมือง
ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนสำหรับการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนสำหรับการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำแนวพื้นที่กันชนการทำหมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยข้อร้องเรียนของคณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การประเมินความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ และการพิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยี
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจสำหรับการอนุญาตประทานบัตร พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางประเมินความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจสำหรับการอนุญาตประทานบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การวางหลักประกันการฟื้นฟูและเยียวยา การกำหนดวงเงินและการจัดทำประกันภัย
ประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การกําหนดวงเงินและการจัดทําประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก สําหรับการทําเหมืองประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนการฟื้นฟู การพัฒนา การใช้ประโยชน์และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการทำเหมืองและหลังจากปิดเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
คำสั่งนายทะเบียน เรื่องให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (สำหรับการทำเหมืองแร่)และอัตราเบี้ยประกันภัย
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
รายชื่อบริษัทประกันภัย
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเฝ้าระวังผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การขอคืนสิทธิการทำเหมือง การรับช่วงการทำเหมือง การโอนประทานบัตร การต่ออายุประทานบัตร การร่วมแผนผังโครงการทำเหมือง และการสวมสิทธิ
ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนสิทธิตามประทานบัตรบางส่วน พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคําขอและการอนุญาตรับช่วงการทําเหมือง และการเลิกรับช่วงการทําเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอโอนประทานบัตร และการอนุญาตให้โอนประทานบัตร พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอโอนประทานบัตร และการอนุญาตให้โอนประทานบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอต่ออายุประทานบัตร และการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำรายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง การสวมสิทธิการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง นโยบายการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการโอนประทานบัตรและการต่ออายุประทานบัตร ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๖ (ยกเลิก)
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตร และการนำมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การรายงานการทำเหมือง การกำหนดปริมาณงานและระยะเวลาในการทำเหมือง และเหตุขัดข้องในการเปิดการทำเหมือง การหยุดการทำเหมืองระยะเวลา การตรวจสอบ การขออนุญาตหยุดการทำเหมือง และการขออนุญาตเปิดการทำเหมือง
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยกเลิก)
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการทำเหมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง การกำหนดปริมาณงานและระยะเวลาในการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเหตุขัดข้องในการเปิดการทำเหมือง การหยุดการทำเหมืองระยะเวลา การตรวจสอบ การขออนุญาตหยุดการทำเหมือง และการขออนุญาตเปิดการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การรับฟังความคิดเห็น และการทำประชามติ
ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบตร พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และค่าใช้จ่ายในการทำประชามติการขอประทานบัตร พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
วิธีการทำเหมือง ประเภทการทำเหมือง และหลักฐานการพบแร่
ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดวิธีการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง การแบ่งประเภทการทำเหมือง 2560
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ระเบียบ กพร. ว่าด้วยหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าพบแร่ชนิดที่ประสงค์จะทำเหมือง พ.ศ. 2561
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513