ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

การขุดหาแร่รายย่อย / การร่อนแร่

ประกาศ อก. เรื่อง กําหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง กําหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513