ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

การแต่งแร่ / การประกอบโลหกรรม / โรงโม่บดหรือย่อยหิน

ประกาศ กพร. เรื่อง ให้โรงโม่บดหรือย่อยหินมีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสำหรับการประกอบโลหกรรม
ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนสำหรับการประกอบโลหกรรม พ.ศ.๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๑ )
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนสำหรับการประกอบโลหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒ )
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอน ใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอน ใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การประกอบโลหกรรม
ประกาศ อก. เรื่อง การประกอบโลหกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประกอบโลหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง ตะกรันจากการประกอบโลหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรายงานการประกอบโลหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่ และการเลิกประกอบโลหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ระเบียบ กพร. ว่าด้วยการอนุญาตให้เริ่มการแต่งแร่และประกอบโลหกรรม พ.ศ.๒๕๖๖
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง การประกอบโลหกรรมที่อยู่ในความควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การแต่งแร่
ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรายงานการแต่งแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว การแจ้งแต่งแร่ใหม่ และการเลิกแต่งแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่ และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่ และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่ และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่ และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513