ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

การรังวัด / การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมงานรังวัดอากาศยานไร้คนขับ / การให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก

ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการแร่ยิปซัมเพื่อการส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการแร่ยิปซัมเพื่อการส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป ประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง การรายงานข้อมูลการรังวัดภูมิประเทศพื้นที่ประทานบัตรด้วยอากาศยานไร้คนขับ
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมงานรังวัดอากาศยานไร้คนขับ
ประกาศ กพร. เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การรังวัด
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรังวัดกําหนดเขตคําขอตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรังวัดกำหนดเขตคำขอตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513