ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

ค่าภาคหลวงแร่ / เงินบำรุงพิเศษ / เงินชดเชย

ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกันเนื้อที่ หรือลดระยะเวลาการอนุญาต หรือเพิกถอนการอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
เงินบำรุงพิเศษ
ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินบำรุงพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บ และการจัดสรรเงินบำรุงพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินบำรุงพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บ และการจัดสรรเงินบำรุงพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ค่าภาคหลวงแร่
ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ การกำหนดราคาตลาดแร่ การตรวจสอบการชำระค่าภาคหลวงแร่ และการประเมินการชำระค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
แก้คำผิด ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ การกำหนดราคาตลาดแร่ การตรวจสอบการชำระ ค่าภาคหลวงแร่ และการประเมินการชำระค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินการชำระค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดราคาตลาดแร่เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ประเมินสำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
คำสั่ง กพร. ที่ ๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคาแร่และกำหนดราคาตลาดแร่
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513