ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

การดำเนินการเกี่ยวกับของกลาง / การเปรียบเทียบคดี

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ระเบียบ อก. ว่าด้วยการเปรียบเทียบในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ของกลาง
ประกาศ อก. เรื่อง การขาย การนำไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ และการเก็บรักษา ซึ่งทรัพย์สินหรือของกลางตามมาตรา ๑๕๑ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ระเบียบ กพร. ว่าด้วยการนำทรัพย์สินหรือของกลางไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ระเบียบ อก. ว่าด้วยการขายแร่หรือของกลางหรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ระเบียบ กพร. ว่าด้วยการคืนทรัพย์สินที่ยึดไว้เนื่องในการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การผูกมัดประทับตรา การเก็บรักษาแร่ของกลาง การจัดทำบัญชีของกลาง และการจัดทำฐานข้อมูลผู้กระทำความผิดในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับหรือเงินค่าขายของกลางตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อนนำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การกำหนดราตาขั้นต่ำ
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคาขั้นต่ำของแร่หรือของกลาง หรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคาขั้นต่ำของทรัพย์สินหรือของกลางตามมาตรา ๑๕๑ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513