ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

การมอบอำนาจ / การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 / การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
คำสั่ง อก ที่ ๓๓๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีดำรงตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
คำสั่ง อก ที่ ๒๖๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุงและหลอมแร่หรือผลิตโลหะ
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การมอบอำนาจ
คำสั่ง กพร. ที่ ๑๘๑/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
คำสั่ง กพร. ที่ ๒๕๒/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเพิ่มเติม
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
คำสั่ง กพร. ที่ ๒๔๘/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
คำสั่ง กพร. ที่ ๒๔๙/๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่
คำสั่ง อก. ที่ ๑๔๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
คำสั่ง กพร. ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่กรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
คำสั่ง กพร. ที่ 158/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่กรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และบัตรประจำตัว
คำสั่ง อก. ที่ ๓๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
คำสั่ง อก. ที่ ๕๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513