ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

การประกอบธุรกิจแร่

ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการแร่ยิปซัมเพื่อการส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป ประจำปี พ.ศ. 2567
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ชนิดและสภาพแร่ที่ห้ามส่งออก และแร่ที่ต้องขออนุญาตนำเข้า
ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป หรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป หรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดชนิดและสภาพแร่ที่ห้ามส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
(ยกเลิก) ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดชนิดและสภาพแร่ที่ห้ามส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การรายงานการใช้แร่
ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดให้ผู้ใช้แร่รายงานการใช้แร่ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดให้ผู้ใช้แร่รายงานการใช้แร่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การประกอบธุรกิจแร่
(ยกเลิก) ประกาศ อก. เรื่อง กําหนดชนิดแร่ ปริมาณแร่ สภาพ และพื้นที่ที่อยู่ในความควบคุมเกี่ยวกับการซื้อแร่ การขายแร่ การครอบครองแร่ การเก็บแร่ หรือการขนแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง กําหนดชนิดแร่ ปริมาณแร่ สภาพ และพื้นที่ที่อยู่ในความควบคุมเกี่ยวกับการซื้อแร่ การขายแร่ การครอบครองแร่ การเก็บแร่ หรือการขนแร่ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซื้อแร่ การขายแร่ การครอบครองแร่ การเก็บแร่ และการขนแร่ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตซื้อแร่ ตั้งสถานที่เก็บแร่ ครอบครองแร่ และขนแร่ ที่อยู่ในความควบคุมตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอครอบครอง การขอขาย และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
(ยกเลิก) ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอครอบครอง การขอขาย และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย พ.ศ. 2560
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการต่ออายุใบอนุญาตซื้อแร่ ใบอนุญาตครอบครองแร่ และใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513