ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

ใบแทน / แบบคำขอ / แบบใบอนุญาต / ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต

แบบคำขอตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดแบบคำขอตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดแบบคำขอตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดแบบคำขอตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
แบบพิมพ์อื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์อื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์อื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์อื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์อื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์อื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
กำหนดแบบใบอนุญาตแต่งแร่ แบบใบอนุญาตประกอบโลหกรรม แบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจแร่ และแบบใบอนุญาตอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตแต่งแร่ แบบใบอนุญาตประกอบโลหกรรม แบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจแร่ และแบบใบอนุญาตอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตแต่งแร่ แบบใบอนุญาตประกอบโลหกรรม แบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจแร่ และแบบใบอนุญาตอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบแทนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดแบบอาชญาบัตร แบบประทานบัตร แบบใบอนุญาต และแบบอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513