ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

ระบบรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมาย

การดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายจัดทำอธิบายและคำแปลและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513