ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

การบริหารจัดการแร่ยิปซัมเพื่อการส่งแร่ออก

ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการแร่ยิปซัมเพื่อการส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการแร่ยิปซัมเพื่อการส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการแร่ยิปซัมเพื่อการส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการแร่ยิปซัมปี ๒๕๖๒
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการแร่ยิปซัมปี ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513