ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

กฎกระทรวงการขอและการออกอาชญาบัตรและประทานบัตร พ.ศ. ๒๕๖๔
กฎกระทรวงการขอและการออกอาชญาบัตรและประทานบัตร พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่๑)
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
กฎกระทรวงการขอและการออกอาชญาบัตรและประทานบัตร พ.ศ.๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๒)
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
หินประดับหรือหินอุตสาหกรรมและดินหรือทรายเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม
กฎกระทรวงกำหนดหินเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรมและดินหรือทรายเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง ยกเลิกการกำหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะของหินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมเซรามิก และหินอุตสาหกรรมชนิดหินไรโอไลต์เพื่ออุตสาหกรรมเซรามิก
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
กฎกระทรวงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
กฎกระทรวงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
กฎกระทรวงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513