ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

การสำรวจแร่/ ค่าสิทธิการสำรวจแร่

ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศ อก. เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง นโยบายการอนุญาตอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ ในพื้นที่ที่เคยอนุญาตไว้แล้วให้แก่บุคคลคนเดียวกัน (ยกเลิก)
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง นโยบายการออกอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่บนบก ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๓๒ (ยกเลิก)
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง นโยบายการไม่ออกอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่หินอุตสาหกรรม หินประดับ หินอ่อน และโดโลไมต์ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ (ยกเลิก)
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดพื้นที่ศักยภาพแร่เพื่อการสำรวจและพัฒนาแหล่งหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บค่าสิทธิการสำรวจแร่ตามอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนควบคุมและฟื้นฟูผลกระทบจากการสำรวจแร่ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง การครอบครองแร่หรือขนแร่ที่ได้จากการสำรวจแร่เพื่อนำไปวิเคราะห์หรือวิจัย พ.ศ.2564
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานและการสำรวจแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการสำรวจแร่ตามอาชญาบัตรพิเศษ พ.ศ. 2561
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสำรวจแร่ตามอาชญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสำรวจแร่ตามอาชญาบัตร พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513