ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

การทำเหมืองใต้ดิน

ผู้มีสิทธิตรวจสอบการทำเหมืองใต้ดิน
ประกาศ อก. เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ วาระการทำงาน เงื่อนไข และวิธีการเพิกถอนผู้มีสิทธิตรวจสอบการทำเหมืองใต้ดิน ลักษณะสัญญาว่าจ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบ และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ วาระการทำงาน เงื่อนไข และวิธีการเพิกถอนผู้มีสิทธิตรวจสอบการทำเหมืองใต้ดิน ลักษณะสัญญาว่าจ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบ และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ระเบียบคณะกรรมการเงินอุดหนุนสนับสนุนการมีส่วนร่วมตรวจสอบการทำเหมืองใต้ดินว่าด้วยการรับ การเก็บรักษา การนำส่ง การจ่าย และการเบิกเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การประชุมปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสีย และการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ประกาศ อก. เรื่อง การจัดประชุมปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อดำเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การเสนอข้อมูลประกอบการยื่นคำขอและเงินค่าทดแทนสำหรับการทำเหมืองใต้ดิน
ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอข้อมูลประกอบการยื่นคำขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอข้อมูลประกอบการยื่นคำขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒)
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดเงินค่าทดแทน ขั้นตอนในการขอรับและการจ่ายเงินค่าทดแทนสำหรับการทำเหมืองใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513