ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

นโยบายแร่ทองคำ

คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบควบคุมและเฝ้าระวังการทำเหมืองแร่ทองคำตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ
ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบควบคุมและเฝ้าระวังการทำเหมืองแร่ทองคำ ตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบควบคุมและเฝ้าระวังการทำเหมืองแร่ทองคำตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ (ฉบับที่ ๒)
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบควบคุมและเฝ้าระวังการทำเหมืองแร่ทองคำตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ (ฉบับที่ ๓)
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
นโยบายแร่ทองคำ
ประกาศ อก. เรื่อง กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน สำหรับการทำเหมืองแร่ทองคำ และการประกอบโลหกรรมแร่ทองคำตามกรอบยโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดแนวพื้นที่กันชนการทำเหมืองแร่ทองคำ ตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการกองทุนประกันความเสี่ยง ตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่องหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ ตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการแจ้งให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการสำรวจแร่ทองคำ ตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการแร่ทองคำ
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง การจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง ตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง การจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชน ตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง การจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ ตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ใรการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง การจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ใรการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513