ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ บริษัท โอ.เค เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๖๕ โดย เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดอุดรธานี

พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดอุดรธานี
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรเพื่อการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดอื่นๆ
(ชนิดแร่หินทัฟฟ์)
บริษัท โอ.เค เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๖๕
ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.
ณ ศาลาประชาคมบ้านดงต้อง หมู่ที่ ๔  ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ขอเรียนเชิญประชาชนที่มีชื่ออยู่มนทะเบียนบ้านของหมู่ที่ ๔ ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

*** ตามนัยมาตรา ๕๖ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร พ.ศ.๒๕๖๑