ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ บริษัท โรงโม่ทองแสนขัน จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๖๕ โดย เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์

พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรเพื่อการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินแกรนิต(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)
บริษัท โรงโม่ทองแสนขัน จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๖๕
ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๖๖  เวลา ๙.๐๐ น.
ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อทอง
และ
ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๖๖  เวลา ๙.๐๐ น.
ณ ศาลาอเนกประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าคาย
ขอเรียนเชิญประชาชนที่มีชื่ออยู่มนทะเบียนบ้านของหมู่ที่ ๓ และ ๑๑ ตำบลบ่อทอง และหมู่ที่ ๓ ตำบล ป่าคายอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

*** ตามนัยมาตรา ๕๖ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร พ.ศ.๒๕๖๑


ไฟล์ประกาศ