ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จำกัด (มหาชน) คำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๕๘ โดย เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดพิจิตร

พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดพิจิตร
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรเพื่อการทำเหมืองแร่ประเภทที่ 2
(ชนิดแร่ยิปซั่ม)
บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จำกัด (มหาชน) คำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๕๘
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๖๖  เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ศาลาวัดดงเจริญ หมู่ที่ ๗  ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
ขอเรียนเชิญประชาชนที่มีชื่ออยู่มนทะเบียนบ้านของหมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังงิ้ว 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

*** ตามนัยมาตรา ๕๖ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร พ.ศ.๒๕๖๑

ไฟล์ประกาศ