ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ บริษัท เพียวไบรท์ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๖๖ โดย เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดครศรีธรรมราช
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์
บริษัท เพียวไบร์ท จำกัด  คำขอประทานบัตรที่ ๓/๒๕๖๓ และ ๑/๒๕๖๖
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๖  เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ โรงเรียนบ้านหนองท่อม หมู่ที่ ๕  ตำบลไม้เรียง  อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอเรียนเชิญประชาชนที่มีชื่ออยู่มนทะเบียนบ้านของหมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๙ และ หมู่ที่ ๑๐
ตำบลไม้เรียง  อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

*** ตามนัยมาตรา ๕๖ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร พ.ศ.๒๕๖๑

ไฟล์ประกาศ