ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ บริษัท เหมืองแร่สิน-ประดิษฐ์ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๖๕ โดย เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดระนอง

พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดระนอง
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรเพื่อการทำเหมืองแร่ดินขาว
บริษัท เหมืองแร่สิน-ประดิษฐ์ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๙/๒๕๕๒
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน  ๒๕๕๒  เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งคา ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ขอเรียนเชิญประชาชนซึ่งเป็นที่ตั้งของประทานบัตรและเป็นหมู่บ้านที่มีระยะห่างจากแนวเขตคำขอประทานบัตรไม่เกิน500เมตร 
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

*** ตามนัยมาตรา ๕๖ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร พ.ศ.๒๕๖๑