ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ ครั้งที่ 2/2566

กพร. จะจัดสัมมนาเพื่อชี้แจงรายละเอียดและสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ ครั้งที่ 2/2566 ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับและสอบภาคทฤษฎี  เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ กรณีทั่วไป ต้องเข้าร่วมการสัมมนาและสอบภาคทฤษฎี ณ ห้องศูนย์เผยแพร่ความรู้และให้บริการ ชั้น 1  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
2.ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ กรณีได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบการเหมืองแร่ เข้าร่วมการสัมมนาและสอบภาคทฤษฎีในรูปแบบออนไลน์  
3.กำหนดการสัมภาษณ์สำหรับผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2566
4.สามารถส่งผู้เข้าร่วมการสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ ไม่เกิน 3 ราย ต่อหน่วยงานหรือบริษัท
        ทั้งนี้ การจัดสัมมนาทั้ง 2 รูปแบบดังกล่าว ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจเข้าร่วม สามารถเข้าใช้ระบบจัดทำแบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1.เข้าไปที่ URL https://forms.gle/WnUqGEMc5kJAwEE37 เพื่อส่งข้อมูลผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน
2.ระบบจะส่งแบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนและแบบคำขอมีบัตรผู้ควบคุมงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับที่มีข้อมูลของท่านเป็นรูปแบบไฟล์ .pdf   พร้อมรายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบสำหรับการพิจารณาที่ต้องใช้ไปยังอีเมลของท่าน ภายใน 24 ชั่วโมง
3.ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมพิมพ์แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนฯ และคำขอมีบัตรฯ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบสำหรับการพิจารณาตามรายละเอียดที่แจ้งทางอีเมล
4.จัดทำเอกสารทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นามสกุลไฟล์ .pdf และจัดส่งไฟล์เอกสารทั้งหมดที่ อีเมล asu_admin@dpim.go.th โดยขนาดไฟล์เอกสารต้องไม่เกิน 50 MB กรณีไฟล์เอกสารที่มีขนาดใหญ่ให้ใช้บริการฝากไฟล์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและส่ง  URL  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้  
กำหนดปิดรับเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น.
            หากเอกสารทั้งหมดของท่านมีความครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไข ผู้จัดการสอบจะดำเนินการส่ง URL สำหรับแจ้งสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนา
 ผ่านที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ในเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนฯ ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566
             ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ
 ได้ที่ http://www.dpim.go.th/service/download?articleid=11874&F=31889 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ asu_admin@dpim.go.th

ไฟล์ประกาศ