ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เรื่องขยายเวลารับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัดลพบุรี