ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การจัดทำข้อมูลงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับในพื้นที่ประกอบการเหมืองแร่” และ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ข้อมูลงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับพัฒนาการประกอบการเหมืองแร่” รุ่นที่ 2 (ภาคใต้)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การจัดทำข้อมูลงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับในพื้นที่ประกอบการเหมืองแร่” และหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ข้อมูลงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับพัฒนาการประกอบการเหมืองแร่” รุ่นที่ 2 (ภาคใต้) ณ โรงแรม โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ

กพร. ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรของผู้ประกอบการเหมืองแร่ โดยผู้ที่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเหมืองแร่ และแต่ละสถานประกอบการเหมืองแร่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ไม่เกิน 2 ราย หัวข้อการฝึกอบรมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หัวข้อ “การจัดทำข้อมูลงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับในพื้นที่ประกอบการเหมืองแร่”
เป็นหลักสูตรเริ่มต้นเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความสามารถในการจัดทำข้อมูลการรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่มีความรู้เบื้องต้นเรื่องการรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับในพื้นที่ประกอบการเหมืองแร่ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถนำเครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงานมาด้วยตนเองเพื่อใช้ในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติได้ 
2. หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ข้อมูลงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับพัฒนาการประกอบการเหมืองแร่” เป็นหลักสูตรการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่รังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลในการสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ของการประกอบการเหมืองแร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ และขอให้ผู้สมัครส่งผลงานที่ผ่านมาจำนวน 1 งาน หรือสำเนาประกาศนียบัตรที่แสดงการผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ สำหรับประกอบการพิจารณาผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบตอบรับและดูรายละเอียดกำหนดการฝึกอบรมฯ โดยสแกน QR code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของหัวข้อที่ท่านสนใจ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาการสำรวจและรังวัดขั้นสูง กองวิศวกรรมบริการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2430 6847 ต่อ 4711 E-mail: asu_admin@dpim.go.th