ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

กฎหมายอื่น ๆ / ธนาคารที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ค้ำประกันตามกฎหมายว่าด้วยแร่

กฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย
พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
พระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๒๖
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๒๖
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
คำสั่ง อก. ที่ ๑๐๒/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๒๖
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
มูลภัณฑ์กันชน
ประกาศ กพร. เรื่อง การชำระบัญชีมูลภัณฑ์กันชนตามความตกลงว่าด้วยดีบุกระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง สิทธิเรียกร้องตามหนังสือสำคัญมูลภัณฑ์กันชนดีบุกตามความตกลงว่าด้วยดีบุกระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๕ และฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง การควบคุมสินค้าแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ภายใต้รายการที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุมของกรมศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง ธนาคารที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ค้ำประกันตามกฎหมายว่าด้วยแร่
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การครอบงำกิจการ
(ยกเลิก) ประกาศ อก. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการทำเหมืองแร่โดยคนต่างด้าว และการห้ามยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ อก. เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการทำเหมืองแร่โดยคนต่างด้าวและการห้ามยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
ประกาศ กพร. เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศ กพร. เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ประกาศ กพร. เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ประกาศ กพร. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พ.ศ. 2566
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
คำสั่ง กพร. ที่ 8/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ปรับปรุง: 01/01/2513
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง: 28/09/2566
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง: 28/09/2566